Standard leveringsbetingelser

Generelt

Kontrakten samt dokumenter som følger herav må ikke utleveres til 3. mann uten selgers aksept. Eventuelle uoverensstemmelser på enkelte punkter av leveringsavtalen setter ikke de øvrige bestemmelser ut av kraft. Kjøper avholder enhver omkostning, der bliver påført selger ved misligholdelse av ovenstående leveringsbetingelser. Selger forbeholder seg rett til at utsende nyhets-mail til kunder og samarbeidspartnere. Hvis kunden/samarbeidspartneren ikke ønsker å motta disse e-mail, bes dette meddelt selger skriftlig.

Priser

Pris er som avtalt ved ordrebekreftelse/-aksept. Dog, dersom det frem til leveranse skulle inntreffe endringer i valutakurs NOK/Euro ut over 3%, skal avtalt salgspris reguleres tilsvarende.

Levering og transport

Nytt materiell leveres i driftsklar og forsvarlig stand. Brukte og demobrukte varer leveres i den tilstand de er forevist. Brukte varer leveres uten garanti. Eventuell reklamasjon skal skje skriftlig til selger innen materiellet tas i bruk og kan ikke senere tas til følge. Transport av materiellet fra selgers lokalitet, finner sted for kjøpers regning og risiko om ikke annet er særskilt avtalt. Der tas forbehold for eventuelle overskridelser av tidspunktene for levering som følge av force majeure, streiker, lockout, forsinket levering av rettidig bestilt materiell eller andre omstendigheter, der selger ikke har innflytelse.

Adgangsforbehold

Dersom kjøper ønsker vognen levert, er kjøper forpliktet til å sikre at adgangsforholdene til der materiellet skal
plasseres er frie, minst 5 meter brede og på kjørefast veg av hensyn til ferdsel med lastebil.

Reklamasjoner

Reklamasjoner over materiellet eller levering skal straks meddeles skriftlig til selger, som foranstalter at forholdene snarest blir brakt i orden. Ved reklamasjon skal problemet beskrives og dokumenteres presist, fortrinnsvis i form av bilder/målsatte skisser. Dersom det er påkrevd å fremvise skade for selger for å avklare skadeårsak og –sammenheng, samt eventuell utbedring, skal produktet bringes til selger for kjøpers regning. Ved feil og mangler som kreves utbedret av selger med hjemmel i Kjøpsloven eller andre gitte garantier, skal produktet bringes til selger for kjøpers regning.

Tilkobling

Kjøper sørger for tilslutning til el, vann og kloakk. Kjøper bærer alle utgifter til materiellets montering og betjening.

Arbeidsstans

Enhver følge av skade og uhell, som forsinkelse av arbeidet, driftsstans, dagbøter eller andre kontraktmessige sanksjoner er selger uvedkommende.

Risiko og ansvar

Alle leveranser er EXW (INCOTERMS 2020), Råbekksvingen 6, 1617 Fredrikstad, så fremt annet ikke er uttrykkelig avtalt skriftlig. Kjøper overtar eiendomsretten med tilhørende ansvar, med forbehold om selgers salgspant frem til fullt oppgjør har funnet sted, fra avtalens inngåelse, og er fra dette tidspunkt ansvarlig for eventuelle skader og verdiforringelse som måtte bli påført materiellet. Skader som eventuelt måtte oppstå som følge av hendelse under transport, er et forhold mellom transportør og kjøper.

Kansellering

Dersom ordren kanselleres av kunde etter signert ordrebekreftelse, uten at dette er foranlediget av hendelser/aktiviteter på leverandørens side, tilkommer et kanselleringsgebyr på 10 % av total ordreverdi.

Eierforhold

Materiellet forblir selgers eiendom inntil fullt oppgjør har funnet sted. Selger kan i tilfelle av misligholdelse sette sig i
besittelse av dette, om nødvendig ved hjelp av Namsfogden.

Betaling

Netto kontant før levering ved overførsel til selgers konto av det hele fakturabeløpet, inklusive mva. Ved misligholdelse av betalingsbetingelsene har selger rett til å avhente allerede levert materiell samt betrakte leveringsavtalen som oppfylt fra selgers side. Eventuelle ekstra kostnader i forbindelse med leveringsavtalen betales netto kontant 7 dager. Betales en faktura ikke rettidig, tillegges kr. 100,- i gebyr samt morarenter fra forfallsdato til betaling finner sted med 1,0 % pr. påbegynt måned. Faktura fremsendes pr. e-mail. Ønskes faktura fremsendt i papirutgave tillegges et faktureringsgebyr på kr. 50,-.

Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.

Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Selgers side.

Tvister og rettssaker

Eventuelle rettssaker avholdes ved Fredrikstad Tingrett.

Retningslinjer for personvern

Vennligst les våre retningslinjer for personvern som ligger her.

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er WIKS AS sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra WIKS AS.

Sist oppdatert 12.1.2021