Registrering av vogner

«Hjulbrakker trenger ikke å registreres»

Vi får en del spørsmål om registrering av hjulbrakker/arbeidsbrakkene/vognene og vi forstår det ikke er enkelt å finne frem i lovverket rundt dette. Under viser vi til definisjonen i Kjøretøyforskriften som sier at arbeidsbrakkene er å anse som tilhenger og tilhengere er i henhold til forskriften om bruk av kjøretøy, registreringspliktig, MEN i henhold til Bilforskriften, § 3. Direktiv for godkjenning av bil og tilhenger til bil, vises det til direktiv 2007/46/EF hvor det står at det er frivillig registrering av kjøretøy som er konstruert og bygd primært for bruk på byggeplasser eller i steinbrudd, havne- eller lufthavnanlegg.

Kjøretøyforskriften

Kilde: Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften)

9. Tilhengerredskap: Kjøretøy som er innrettet til å trekkes av motorvogn og som ikke anses som tilhenger. Som tilhengerredskap regnes også flyttbar arbeidsbrakke.

Tilhengerredskap inndeles i følgende:

a) Påhengsredskap: Tilhengerredskap med en eller flere aksler som er slik konstruert at vertikale krefter kan overføres til tilhengerkoplingen på den trekkende motorvogn.

b) Slepredskap: Tilhengerredskap med to eller flere aksler som er slik konstruert at vertikale krefter – bortsett fra kreftene p.g.a. tilhengerdragets vekt – ikke kan overføres til tilhengerkoplingen på den trekkende motorvogn.

«Som tilhengerredskap regnes også flyttbar arbeidsbrakke»

Definisjon i kjøretøyforskriften

Forskrift om bruk av kjøretøy

Kilde: https://lovdata.no/forskrift/1990-01-25-92/§2-2

§ 2-2.Hvilke kjøretøy som er registreringspliktige

(1) Motorvogn og tilhenger til motorvogn er registreringspliktig med følgende unntak:

a) Traktor som er konstruert for fart ikke over 20 km/t.

b) Motorredskap som er konstruert for fart ikke over 50 km/t. Slik redskap er likevel registreringspliktig når den er konstruert for fart over 20 km/t, hovedsakelig er innrettet for person- eller godstransport eller til trekking av annet kjøretøy, og brukes på offentlig veg.

c) Motorredskap som er konstruert for fart over 50 km/t, og som bare brukes utenfor offentlig veg. Kryssing av offentlig veg er tillatt med slik motorredskap.

d) Tilhenger til traktor eller motorredskap som ikke er registreringspliktig.

e) Tilhenger til registreringspliktig traktor eller motorredskap når tilhengeren bare brukes utenfor offentlig veg. Kryssing av offentlig veg er tillatt med slik tilhenger.

f) Tilhenger til beltemotorsykkel.

g) Tilhenger til beltebil når tilhengeren bare brukes utenfor offentlig veg. Kryssing av offentlig veg er tillatt med slik tilhenger.

(2) Kjøretøy som ikke er registreringspliktig, tillates ikke registrert.

«Motorvogn og tilhenger til motorvogn er registreringspliktig»

Forskrift om bruk av kjøretøy

Direktiv 2007/46/EF

Kilde: Forskrift om godkjenning av bil og tilhenger, § 3.Direktiv for godkjenning av bil og tilhenger til bil

Virkeområde

 1. Dette direktiv får anvendelse på typegodkjenning av kjøretøyer som konstrueres og framstilles i en eller flere etapper til bruk på vei, og på systemer, deler og separate tekniske enheter som konstrueres og framstilles for slike kjøretøyer. Det får også anvendelse på individuell godkjenning av slike kjøretøyer. Dette direktiv får også anvendelse på deler og utstyr beregnet på kjøretøyer som omfattes av dette direktiv.
 2. Dette direktiv får ikke anvendelse på typegodkjenning eller individuell godkjenning av følgende kjøretøyer:
  a) jordbruks- eller skogbrukstraktorer som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av 26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- eller skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter(1) eller tilhengere som er særlig konstruert eller bygd for å trekkes av dem,
  b) firehjuls motorsykler som definert i europaparlamentsog rådsdirektiv 2002/24/EF av 18. mars 2002 om typegodkjenning av motorvogner med to eller tre hjul(2),
  c) beltekjøretøyer.
 3. Typegodkjenning eller individuell godkjenning i henhold til dette direktiv er valgfritt for følgende kjøretøyer:
  a) kjøretøyer konstruert og bygd primært for bruk på byggeplasser eller i steinbrudd, havne- eller lufthavnanlegg,
  b) kjøretøyer konstruert og bygd for å brukes av væpnede styrker, sivilforsvar, brannvesen og instanser som er ansvarlige for å ivareta offentlig orden, og
  c) mobile maskiner i den grad disse kjøretøyene oppfyller kravene i dette direktiv.
  Slike valgfrie godkjenninger berører ikke anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF av 17. mai 2006 om maskiner(3).
 4. Individuell godkjenning i henhold til dette direktiv er
  valgfritt for følgende kjøretøyer:
  a) kjøretøyer som utelukkende er beregnet på konkurransekjøring på vei,
  b)prototyper av kjøretøyer som brukes på vei under en produsents ansvar for å gjennomføre et bestemt prøvingsprogram, forutsatt at de er konstruert og bygd spesielt for dette formålet.


Typegodkjenning er valgfritt for følgende kjøretøyer:
kjøretøyer konstruert og bygd primært for bruk på byggeplasser eller i steinbrudd, havne- eller lufthavnanlegg

Direktiv 2007/46/EF